W załączniku przekazujemy odpowiedź Zarządu Spółki CARGO na postulaty płacowe

Załącznik

Zgodnie z zapowiedzią załączamy galerie zdjęć z VI zjazdu ZZK Śl.

Czytaj więcej
31 marca br. W Katowicach odbył się VI Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarz Śląskich. W Zjeździe wzięło udział 60 Delegatów wcześniej wybranych na zebraniach w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz wszyscy nowowybrani przewodniczący tych organizacji oraz TOEiR ZZK Śl. Nasze obrady zaszczycili przedstawiciele Federacji ZZK z Warszawy: przewodniczący zarządu Stanisław STOLORZ i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji Zdzisław GNACIŃSKI.
Czytaj więcej

Publikuejmy postulaty płacowe Federacji ZZK w sprawie systemowej podwyżki w CARGO w 2017 roku.

pdf Stanowisko

Notatka ze spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w dniu 23 marca 2017
Spotkanie w ramach dialogu społecznego odbyło się w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie. Stronę pracodawcy reprezentowali: Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A, Zenon Kozendra – przedstawiciel pracowników w Zarządzie, Barbara Krupko – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z zastępcą Anną Wierzchowską oraz Barbara Stachowicz – Naczelnik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ze strony Federacji ZZ Kolejarzy w spotkaniu uczestniczyli Marian Kogut- wiceprzewodniczący Federacji ZZK oraz Jarosław Ślepaczuk -  wiceprzewodniczący Rady Branżowej CARGO.

Czytaj więcej


W tym roku kończy się kadencja i zgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą konieczne było dokonanie wyboru nowych władz związkowych w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR .
Zgodnie z grudniową uchwałą Zarządu Głównego ZZK Śl. do dnia 1 marca br. w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i Terenowych Organizacjach Emerytów i Rencistów ZZK Śl. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Podczas tych zebrań ustępujące zarządy oraz komisje rewizyjne przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności, a delegaci udzielali absolutorium tym zarządom, dyskutowali nad kierunkami działania związku oraz wybierali władze związkowe i Delegatów na VI Zjazd ZZK Śl.

Czytaj więcej

Publikuejmy stanowisko Federacji ZZK w sprawie systemowej podwyżki w CARGO w 2017 roku.

pdf Stanowisko

W dniach 10-12 luty br. w Zwardoniu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze.

Czytaj więcej

Zwracamy się o pomoc dla córki naszego kolegi z IOKP w Oświęcimia. Przeznaczając 1% z podatku możesz pomóc jednemu z nas.

Czytaj więcej

Od 2017 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Nowe regulacje dotyczą m.in. świadectw pracy, regulaminu wynagradzania, a także terminu złożenia do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Nowelizacja przepisów kodeksu pracy nastąpiła na podstawie przyjętej w dniu 16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016r. poz. 2255). Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. W zakresie prawa pracy wprowadzono zmiany pięciu przepisów dotyczących:

Czytaj więcej

XXV lecie

13 grudnia to ważna data dla Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. To właśnie w tym dniu 25 lat temu w 1991 roku odbył się I Zjazd naszego związku. Do historii odwołuje się poprzedni artykuł, w którym po krótce opisana jest działalność naszej organizacji, a także naszych członków.

W związku z tym jubileuszem w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych ZZK ŚL. odbyły się różnego rodzaju spotkania, akademie czy imprezy okolicznościowe.

Pierwsza odbyła się już 4 listopada w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie spotkali się najbardziej aktywni działacze naszej organizacji przy PP CARGO S.A. Zakład Południowy w Katowicach z/s w Czechowicach-Dziedzicach.  Czyniący honory gospodarza przewodniczący Henryk Tomik zadbał o odświętny nastrój tego spotkania.  Czołowi działacze tej organizacji zostali uhonorowani  związkową odznaką „Zasłużony dla ZZK Śl.” oraz Honorową Odznaką ZZK Śl. Wspomnieniom minionych lat nie było końca, a miła atmosfera towarzyszyła wszystkim zaproszonym. Zdjęcia ze spotkania poniżej.

Czytaj więcej

XXV lecie

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,
SZANOWNI PRZYJACIELE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
KOLEJARZY ŚLĄSKICH
I WSPÓŁPRACUJĄCY Z NASZĄ ORGANIZACJĄ.

W grudniu 2016 roku obchodzimy XXV-lecie działalności
Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.
Mamy za sobą trudne momenty, ale i radosne chwile.
Zmieniały się strategie i cele, jednak w naszej pracy dominowała podstawowa zasada,
że liczy się uczciwość w pracy i dobro każdego pracownika,
a przede wszystkim polskiego kolejarza.

Pragniemy Całemu Zarządowi Głównemu ZZK Śl.,
naszym działaczom związkowym w organizacjach
zakładowych i międzyzakładowych,
szanownym Seniorom zrzeszonym w Terenowych Organizacjach
Emerytów i Rencistów ZZK Śl.,
przyjaciołom naszej organizacji oraz wszystkim współpracującym złożyć gorące słowa podziękowań za dotychczasową działalność.
Dziękujemy za wiele lat poświęceń i oddania, za wierność,
 lojalność i trud włożony w pracę.
Życząc wielu sukcesów zawodowych i prywatnych,
zdrowia oraz satysfakcji
pozostajemy z wielkimi wyrazami szacunku.
Życzymy także dalszej odwagi i siły, by porywać się na kolejne lata działań, które zmierzają do poprawy polskiego kolejnictwa.

pdfHistoria ZZK ŚL.

Z wyrazami szacunku:
Wiesław Drąg
Renata Wicha
Robert Sobota

NOWA KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA

Z dniem 8 września 2016 r. weszła w życie życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1311). Nowela zmienia m.in. brzmienie art. 54 ust. 1 prawa bankowego, określającego wysokość kwoty wolnej od zajęcia w toku egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

Czytaj więcej

Zarząd Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy PKP PLK S.A. Komendzie SOK pragnie podziękować w imieniu przewodniczącego Roberta Soboty za wsparcie udzielone po jego bezprawnym zwolnieniu z pracy.

Czytaj więcej

W dniu 1 września 2016 roku weszła bardzo ważna zmiana kodeksu pracy. Od tego dnia pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez podpisanej umowy o pracę lub bez zapoznania go z regulaminem pracy obowiązującym u pracodawcy.

To bardzo ważna zmiana szczególnie dla osób młodych, które najczęściej pracowały bez umowy przez bardzo długi czas.

Czytaj więcej

Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich informuje, że Komendant Główny SOK rozwiązał umowę o pracę z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, a zarazem wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego ZZK Śl. Robertem Sobotą. Tym samym Komendant Główny SOK złamał między innymi zapisy art. 32 ustawy o związkach zawodowych i art. 13 ustawy o sip oraz kilka innych przepisów.
Piszemy o tym dopiero teraz, ponieważ pismo o zamiarze zwolnienia wysłane do organizacji zakładowej opatrzone było pieczątką „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.

Czytaj więcej